Galerie zdjęć
   
Dźwięk dzwonów z Klasztoru Monte Cassino:

Pieśń "Graduale"

Polecamy:
Tanie bilety autokarowe
Biuro podróży Kraśnik

 

Możesz pomóc w opiece nad historycznymi obiektami znajdującymi się na polu bitwy o MONTE CASSINO

Fundacja Andrzej Marzec "MONTE CASSINO" jest Organizacją Pożytku Publicznego

Możesz pomóc w opiece nad historycznymi obiektami znajdującymi się na polu bitwy o MONTE CASSINO przekazując 1% podatku za rok 2016, na konto Fundacji Andrzej Marzec
„ Monte Cassino”. Nie trzeba samemu wpłacać pieniędzy na konto, zrobi to za Ciebie
Urząd Skarbowy. Wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nazwę fundacji: Fundacja Andrzej Marzec „MONTE CASSINO” oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000324111

Na podstawie powyższych danych , Urząd Skarbowy przeleje pieniądze dla Fundacji, oraz przekaże informację o ich przeznaczeniu na opiekę historycznych miejsc związanych
z Monte Cassino.

Numer KRS 0000324111
Numer konta bankowego 06 1240 2395 1111 0010 2292 9401

Zarząd Fundacji:

Andrzej Marzec - prezes Andrzej Marzec - prezes

Jan Przywara - wiceprezes zarządu

Dariusz Jamróz - członek zarządu

Rada Fundacji:

Stanisław Sprawka
Sławomir Łukasik
Zbigniew Stuj
Zbigniew Mańka
Kazimierz Paluch

Galeria zdjęć:

Statut Fundacji:

Kraśnik 15-01-2009

STATUT FUNDACJI

1. Nazwa Fundacji:
Fundacja Andrzej Marzec "Monte Cassino".

2. Siedzibą Fundacji jest Kraśnik.

3. Majątek Fundacji:
- stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania.

4. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
a) darowizn i spadków,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) ze zbiórek i imprez publicznych
d) odsetek bankowych.

5. Cele Fundacji:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz wiadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino,
c) popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino,
d) gromadzenie oraz udostępnianie (np.poprzez wystawy) pmiątek związanych z bitwą pod Monte Cassino,
e) opieka nad cmentarzem polskim Monte Cassino,
f) gromadzenie danych (biografie) o weteranach na obczyżnie oraz ich potomkach.

6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na miejsce bitwy pod Monte Cassino (i inne), połączone z pracami pielęgnacyjno-porządkowymi na polskim cmentarzu,
b) wyszukiwanie i gromadzenie (zakupy, darowizny ) pamiątek związanych z bitwą pod Monte Cassino i kampanią włoską II wojny światowej.
c) wyszukiwanie i pielęgnacja cmentarzy (mogił) żołnierzy włoskich na terenie Polski.
d) organizowanie wspólnych wyjazdów młodzieży polskiej i niemieckiej oraz młodzieży innych narodowości walczących pod Monte Cassino oraz orządkowanie ich cmentarzy,
e) współpraca z organizacjami kombatanckimi,
f) organizacja imprez kulturalno-oświatowych.

7. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów
określonych w statucie.

8. Rada Fundacji:
a) fundator powołuje Radę Fundacji w składzie 5 osób,
b) Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz
c) członkowie Rady z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać jedyni zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach.
d) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

e) Rada podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby decyduje głos Przewodniczącego.
f) zasady pracy Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

8.1. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych,
c) ocena pracy Zarządu, oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działania Fundacji,
d) wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji.

9. Zarząd.
a) Fundator powołuje Zarząd Fundacji i staje na jego czele jako Prezes.
b) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
c) oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes jednoosobowo, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,

10. Zadania Zarządu:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja zadań statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetów,
d) przyjmowanie datków darowizn i subwencji,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nie należących do kompetencji innych organów.


11. Tryb pracy Zarządu:
a) posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nierzadziej jednak jak raz na kwartał,
b) posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie co najmniej
14 dni wcześniej,
c) Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby decyduje głos Prezesa Zarządu.

12. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

 
 
montecassino.org.pl © 2009 | Aktualności | O nas | O bitwie | Multimedia | Cmentarze | Kontakt | wykonanie: graffitiDruk.pl